català
.

Avís Legal

El present és un avís legal d'obligada visualització que regula les condicions d'ús que tenen que ser observades i acceptades pels usuaris d'aquest lloc web. Li preguem ho llegeixi atentament ja que el fet d'accedir al mateix implica que vostè ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

Enerca High Tech, S.L, C/ Sant Maties, 93-95 08208 - Sabadell - Barcelona (España) info@enerca.es, CIF: B-64 127 137

Condicions d'ús del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, i a no utilitzar els serveis o informacions contingudes en el lloc web per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i a els bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fe un ús conforme al present avís legal.

Per posar-se en contacte amb el titular del lloc web, vostè podrà enviar un correu electrònic prement en la secció de "Contactar" disponible en el lloc web, havent, amb anterioritat a l'enviament, d' acceptar la Política de Privacitat de Enerca High Tech, S.L. (en endavant Enerca).

Enerca facilita a l'usuari una sèrie d'enllaços o links que poden ser del seu interès. Ha de tenir en compte que aquest enllaços el remetran a altres llocs web gestionades per tercers aliens a Enerca. Enerca no recolza, aprova representa, ni atorga garantía alguna sobre la seva exactitud, idoneïtat o utilitat específica, ni de la seva actualitat o actualització. Conseqüentment, Enerca no es responsabilitza ni dels seus continguts ni de qualsevol resultat obtingut com a conseqüència del seu accés i/o utilització, el qual sempre serà responsabilitat de l'usuari.

Enerca, podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es prestaran a traves de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís.

Drets de Propietat Intel·lectual

Enerca és titular (o de les seves llicencies, en cas d'existir) dels drets de Propietat Intel.lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquest lloc web, incloent-t'hi a mode enunciatiu, però no limitatiu, el codi font, disseny gràfic, les imatges, il.lustracions, logotips, fotografies, sons, software i textos. En qualsevol cas, Enerca disposa de la corresponent autorització per a donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la posada en disposició del públic i en general qualsevol altre forma d'explotació de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si existeix autorització expressa d'Enerca i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d'aquesta en quant als indicats drets de propietat intel.lectual. En aquest sentit aquelles persones que desitgin establir un "link" o hiperenllaç entre el seu lloc web i aquest hauran de demanar l'autorització expressa i per escrit a Enerca, sense que això signifiqui una relació entre Enerca i el titular de la pagina que s'estableixi el "link", ni la aprovació o acceptació per part d'Enerca dels seus continguts o serveis.

Queda prohibit realitzar, sense previ consentiment d'Enerca qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Conseqüentment, Enerca no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, per aquesta alteració o manipulació per tercers.

Limitació de la responsabilitat

Enerca no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, de la utilització que els usuaris realitzin de les informacions i continguts d'aquest lloc web, ni de l'aplicació dels mateixos per fomentar o recolzar qualsevol judici o decisió personal. En aquest sentit, l'usuari coneix i accepta que els continguts i informacions a les quals té accés a traves del lloc web es posen a disposició únicament amb fins educatius i informatius, en cap cas constitueixen consell mèdic, diagnosi, consulta o tractament i no pretén substituir, ni substitueix, el criteri mèdic del professional que es qui ha de diagnosticar i donar tractament, en el seu cas.

Encara que s'han pres totes les precaucions necessàries per proporcionar en el nostre lloc web informacions actuals i exactes, Enerca no pot garantir el rigor ni l'actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d'errors i omissions, sent vostè conscient de que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present avís legal, sense cap garantia de que les mateixes siguin exactes i actualitzades.

Informació de conformitat amb la LSSI

Als efectes de l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris del lloc web que el titular del lloc web és la societat Enerca High Tech, S.L:. (e-mail: info@enerca.es) amb domicili social a Sabadell (08208), Carrer Sant Maties, núm. 93-95. Y amb CIF núm. B-64127137 i que està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Modificacions del present Avís Legal

Enerca podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar el present avís legal i d'igual forma introduir noves condicions d'ús o eliminar alguna de les ja existents tenint efectivitat a partir del dia en el que es posi en funcionament.