català
.

Energia Renovable Eòlica

Energia eòlica de baixa intensitat (fins 6 kW) / Combinades

L'aprofitament de l'energia del vent no ve de nou, molt abans de la revolució industrial, l'home ja l'aprofitava per bombejar aigua o per propulsar els seus vaixells. Pot ésser considerada una de les principals fonts d'energia no animal de la humanitat fins a principis del segle XIX, d'una importància innegable per el desenvolupament de nombroses civilitzacions.

El vent, en termes generales, és el resultat dels diferents graus d'absorció de l'energia del sol, la qual cosa provoca diferents nivells d'escalfament i pressió a l'atmosfera. El desplaçament de masses d'aire tendeix a eliminar aquests desequilibris de pressió.

El sector de l'energia eòlica fa referència a tot el conjunt de tecnologies i aplicacions on s'aprofita l'energia cinètica del vent i es transforma en energia elèctrica o mecànica. Així doncs, podem distingir dues aplicacions ben diferenciades: el de la producció d'electricitat i el de bombeig d'aigua. Pel què fa a les primeres, parlarem d'aerogeneradors o turbines elèctriques i pel què fa a les segones d'aerobombes.

Pel que fa a la producció elèctrica, existeixen dos tipus d'instal.lacions. La primera són els parcs eòlics, sistemes que subministren electricitat a la ret. La segona són les instal.lacions autònomes sense connexió a ret que són de menor potencia i normalment s'utilitzen en aplicacions d'electrificació rural:
  • Aerogeneradors d'electricitat per vivendes aïllades, refugis de muntanya, etc.
  • Repetidores de telecomunicacions.
  • Balises de senyalització.
  • Aerobombas per sistemes de reg, hivernacles, etc.